Mevcut süreçlerde yaşanan zorluklarla mücadele edebilmeniz için en etkin araç sizin için Bizzy. Peki bu zorluklar nelerdir?


Envanter Takibinin Sürekliliğinin Sağlanamaması
 • Sürekli değişen envanter ve karmaşık ağ yapıları
 • Yeni açılan servislerin hemen belirlenememesi
 • Değişen varlık parametreleri (işletim sistemi, teknoloji vb)
Eksik Zafiyet Bilgisi
 • Farklı tipte sızma testi bulgularının bir arada toplanamaması, benzer açıklar için birleştirilmiş bilgi sağlanamaması
 • Kod analiz sonuçlarının aktarılamaması
 • Siber tehdit verisinin eksikliği
Önceliklendirme Yapılmaması
 • Görselleştirmenin zayıf olması
 • Tehdit-varlık, zafiyet-alarm ve zafiyetler arası ilişkilerin kurulmasındaki zorluk
 • Risk puanlamasının önceliklendirme için yeterli düzeyde olmaması
 • Doğru kişilere, güvenli yöntemler ile bulguların aktarılamaması
 • Bulgu takip performansının ölçülememesi, bulguların hızlı bir şekilde aktarılamaması/ kapatılamaması
 • Otomatik bulgu atamadaki yetersizlikler
Yönetsel Eksiklikler
 • Yöneticiler için risk skorlaması eksikliği
 • Risk eğiliminin ölçülememesi
 • Harcanan eforla önlenebilen güvenlik ihlali arasındaki ters orantıyı sağlayamama
 • Merkezi takip, görselleştirme ve analiz eksikliği
 • Zafiyet yönetiminin yetkin bir insan kaynağı tarafından yönetilememesi
 • Sürecin performans ölçümü eksikliği
 • Üst yönetime güvenlik süreçlerinin ve harcanan eforların gösterilmesinde mevcut sistemlerin yetersizliği

Bizzy Yaklaşımı

 • Zafiyet Oluşturan Tüm Unsurların Bir Araya Getirilmesi
 • Entegrasyon ve Orkestrasyon
 • Otomatikleştirme ve Sürekli Hale Getirme
 • Kolay Takip Edilebilirlik
 • Gruplama ve Birleştirme
 • Zafiyet Verisini Zenginleştirme
 • Görselleştirme ve Görünürlük Kazandırma
 • Oyunlaştırma ve Eğitim
 • Olay ve Zafiyet İlişkisini Sağlama
 • Önceliklendirme
 • Doğru Karar Alma